Antennelauget Masten

Vedtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Bestyrelse
Forsyning
Kanaloversigt
Kontingent
Vedtægter
Laugsforsamling m.v.

 

 

Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet med understregning):

 

Vedtægter for

Antennelauget MASTEN

Hvalsø

 

§ 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by.

 

§ 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Foreningerne indgår med det antal medlemmer af antennelauget, som svarer til antallet af husstande, tilsluttet YouSee’s kabelnet, herefter under et betegnet ”medlemmer”.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte medlemmer tillægges samme rettigheder og pligter uanset pakkevalg og eventuelle tilvalg hos YouSee.

Stk. 4. Det samme som anført i stk. 3 gælder senere tilsluttede medlemmer.

 

§ 3. Antennelaugets formål er at administrere aftalen mellem Antennelauget MASTEN og YouSee af 27. april 2012 om levering af kabelbaseret radio og TV til antennelaugets medlemmer, jf. § 2, stk. 1.

 

§ 4. Nye medlemmer kan optages, hvis anlæggets kapacitet tillader dette, dog uden udgift for allerede tilsluttede medlemmer.

Stk. 2. Som nye medlemmer kan optages både foreninger og enkelte husstande, jf. § 2, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Antennelaugets bestyrelse skal påse, at nye medlemmer fra samme område optages på identiske vilkår.

Stk. 4. Størrelsen af et eventuelt indskud for nye medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5. Eventuelle udgifter til teknikere og nye forstærkere betales af de nye medlemmer.

 

§ 5. Antennelaugets omkostninger dækkes af et medlemskontingent, som fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære laugsforsamling.

Stk. 2. Antennelaugets omkostninger vil typisk bestå af administration af aftalen med YouSee, gebyr til Copydan, vedligeholdelse af forstærkerne og kabelnettet samt ind- og udmeldelse af medlemmer.

Stk. 3. Kontingentet opkræves kvartalsvist af antennelaugets kasserer ved indbetalingskort, som fremsendes til hvert enkelt medlem eller, efter aftale, samlet til pågældende forening.

Stk. 4. Sammen med kontingentet opkræves betaling for det enkelte medlems valg af pakke i henhold til aftalen med YouSee.

Stk. 5. Ændring af pakkevalg meddeles antennelaugets kasserer via e-mail: masten@masten.dk.

Stk. 6. Formanden og kassereren er kontingentfri og vederlægges med frit pakkevalg inden for YouSee’s udvalg af pakker.

 

§ 6. Ordinær laugsforsamling afholdes en gang om året senest 31. januar og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 14 dage før.

Stk. 2. I meddelelsen, som også offentliggøres på antennelaugets hjemmeside (www.masten.dk), angives dagsorden.

Stk. 3. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Revideret årsregnskab.

4.      Indkomne forslag.

5.      Bestyrelsens forslag til næste års budget og kontingent.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

7.      Valg af intern revisor og 1 suppleant.

8.      Eventuelt.

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne under stk. 3, pkt. 4, skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før laugsforsamlingen.

Stk. 5. Forslag fra bestyrelsen under stk. 3, pkt. 4, offentliggøres på hjemmesiden senest samtidig med indkaldelsen til laugsforsamling.

Stk. 6. Alle forslag, som er fremsat i overensstemmelse med stk. 4 og stk. 5, afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

 

§ 7. Alle medlemmer, jf. § 2, kan deltage i laugsforsamlingerne.

Stk. 2. Hvert medlem har 1 stemme på laugsforsamlingen.

 

§ 8. Ekstraordinær laugsforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen.

Stk. 2. Dersom mindst 15 % af medlemmerne fremsender skriftligt begrundet forslag herom, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær laugsforsamling senest 3 uger efter modtagelsen af forslaget.

 

§ 9. Antennelauget repræsenteres af en bestyrelse på 5 medlemmer, der på laugsforsamlingen vælges blandt antennelaugets medlemmer. Valgperioden er 2 år.

Stk. 2. Formanden og kassereren vælges direkte af laugsforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og andre funktioner senest den 15. marts.

Stk. 3. I lige årstal vælges formand og et bestyrelsesmedlem. I ulige årstal vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Der må maksimalt være to medlemmer fra samme forening i bestyrelsen, jf. bilag 1. Tilsvarende kan et medlem alene opstille 1 person til bestyrelsen.

Stk. 5. Hvert år vælges 1 suppleant, der ved ekstraordinær afgang fra bestyrelsen indtræder i det udtrædende bestyrelsesmedlems sted. Samtidig vælges 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant, ligeledes for 1 år.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer sine beslutninger i enighed.

Stk. 7. Sekretæren udarbejder et kort referat af bestyrelsesmøderne til intern brug.

Stk. 8. I forbindelse med det konstituerende bestyrelsesmøde fremlægges eventuelt revideret regnskab og budget i henhold til laugsforsamlingsbeslutning.

 

§ 10. Antennelauget forpligtes ved underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to underskrifter skal være formandens og kassererens.

 

§ 11. Antennelaugets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen udsender det foreløbige regnskab sammen med indkaldelsen til ordinær laugsforsamling.

Stk. 3. Det samme gælder forslag til kommende års budget og kontingent.

Stk. 4. Efter laugsforsamlingen offentliggøres det endelige budget og kontingent sammen med referatet på antennelaugets hjemmeside: www.masten.dk.

Stk. 5. Hvis antennelauget kommer ud for udgifter, som går ud over dets økonomiske formåen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær laugsforsamling med forslag til opkrævning af ekstra kontingent. Hvis der er tale om lovbundne ekstraomkostninger, kan bestyrelsen dog opkræve disse administrativt.

 

§ 12. Kabelnettet fra YouSee’s fordelingspunkt serviceres via kontrakten med YouSee.

 

§ 13. Følgende ændringer og udvidelser kan kun besluttes af bestyrelsen efter vedtagelse på en laugsforsamling:

a)      Ombygning af anlægget.

b)      Udvidelse med tilslutninger, hvis dette ikke kan ske inden for rammerne af § 3.

c)      Sammenlægning med andre anlæg.

d)      Optagelse af lån.

§ 14. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en ordinær laugsforsamling med to tredjedeles flertal blandt de fremmødte. Forslaget/forslagene til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til laugsforsamlingen.

Stk. 2. Er mindre end halvdelen af antennelaugets medlemmer til stede, skal der efterfølgende afholdes en ekstraordinær laugsforsamling, der med samme majoritet kan godkende forslaget/forslagene uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 15. Hvis et medlem beslutter at forlade antennelauget, kan udmeldelse ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal.

Stk. 2. Dersom der på det udtrædende medlems område findes installationer, der er nødvendige for anlæggets drift og udnyttelse hos andre medlemmer, skal det udtrædende medlem affinde sig med disse installationers tilstedeværelse og må ikke hindre eventuelle reparationer, men uden erstatning tåle eventuelle ulemper i forbindelse hermed.

Eventuelle udgifter til tekniker i forbindelse med udtrædelse af foreningen betales af det udtrædende medlem.

 

§ 16. Aftalen med YouSee udløber ordinært med udgangen af 2020. Indtil da kan antennelauget ikke opløses, medmindre kontrakten brydes, hvilket vil påføre antennelauget en forholdsmæssig betaling af de omkostninger, YouSee og Dansk Kabel TV har afholdt i forbindelse med fremførelse af fiberkabel og etablering af fordelingspunkt.

Stk. 2. Fra og med 1. januar 2021 kan antennelauget opløses ved beslutning på en ordinær laugsforsamling.

Stk. 3. Ved beslutning som anført i stk. 2 anvendes samme fremgangsmåde som ved vedtægtsændringer, jf. § 14.

Stk. 4. Eventuel kapital ved antennelaugets opløsning tilbagebetales ligeligt til medlemmerne.

 

§ 17. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af antennelaugets bestyrelse.

 

§ 18. Vedtægterne træder i kraft den 5. marts 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægterne som godkendt på ekstraordinær laugsforsamling den 22. marts 2012.

 

Hvalsø, den 4. marts 2014 og den 2. februar 2016.

 

 

Sten Andersen, formand                            Poul-Erik Göttsche, Kasserer

 

 

Rita Christensen, bestyrelsesmedlem               Søren Petersen, sekretær

 

 

Bjarne Bang Christensen, næstformand


Copyright (c) 2004-2016 A/L Masten. All rights reserved.
masten@masten.dk